For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

عليرضا فدوي بوستاني - Alireza Fadavi Boostani

Grade: 
Graduated

عنوان : تأثير عمليات تيكزوفرمينگ بر خواص خوردگي و مكانيكي آلياژ A356 توليد شده به روش SIMA

TITLE : Effect of thixoforming process on corrosion and mechanical properties of A 356 alloy produced by SIMA process

فرايند SIMA يكي از فرايندهاي توليد مواد اوليه مورد استفاده در فرايند تيكزوفرمينگ است. در اين پژوهش، اثر فرايند تيكزوفرمينگ بر ساختار ميكروسكوپي، خواص مكانيكي، نوع شكست وخواص خوردگي آلياژ A356 توليد شده توسط فرايند SIMA بررسي شد. با استفاده از نتايج بدست آمده يك پارامتر تركيبي به نام شاخص SPA   معرفي شد. اين پارامتر خواص مكانيكي و مكانيزم شكست نمونه هاي تيكزوفرم شده آلياژ A356 را به اندازه، كشيدگي و فاصله ذرات سيليكون پخش شده در ساختار ميكروسكوپي آلياژ مرتبط مي‌كند. با توجه به پارامتر مذكور، نمونه هاي تيكزوفرم شده كه شاخصSPA   آنها پايين تر است در مقايسه با نمونه هائي كه شاخص بالاتري دارند از خواص مكانيكي بهتر، به ويژه از انعطاف پذيري بالاتر، برخوردارند. نتايج آزمون هاي شكست نگاري نشان داد كه آسيب در نمونه ريختگي (با شاخص SPA بالا) توسط شكستن وجدا شدن ذرات سيليكون از فصل مشترك ذره- زمينه بوجود مي‌آيد. در حاليكه آسيب در نمونه هاي تيكزوفرم شده فقط توسط جدا شدن ذرات سيليكون از فصل مشترك ذره- زمينه بوجود مي آيد. نتايج نشان داد كه پارامتر تركيبي SPA به تنهائي قادر به پيش بيني رفتار مكانيكي نمونه هاي تيكزوفرم كه تحت عمليات حرارت T6 قرار گرفته اند، نمي باشد. با استفاده از نتايج بدست آمده مشخص شد كه فرايند تيكزوفرمينگ باعث افزايش فشردگي ذرات سيليكون آلياژ A356 شده است. به منظور ارتباط پارامتر فشردگي به مقاومت به خوردگي حفره اي يك پارامتر ريز ساختاري تعريف شد. مطابق اين پارامتر نمونه هائي كه داراي ذرات سيليكون با فشردگي بالا هستند متعاقباً مقاومت به خوردگي حفره اي بالاتري دارند. نتايج آزمون خوردگي گالوانيك نشان داد كه با افزايش فشردگي ذرات سيليكون، دانسيته جريان گالوانيك بين زوج هاي گالوانيك سيليكون-زمينه كاهش مي يابد. در نتيجه فرايند تيكزوفرمينگ به دليل تغيير مورفولوژي ذرات سيليكون يوتكتيك از سوزني به كروي موجب افزايش مقاومت به خوردگي حفره اي آلياژ A356 مي شود. مطابق نتايج به دست آمده، عمليات حرارتي T6 در صورتيكه كه منجر به افزايش فشردگي ذرات سيليكون شود، مي تواند باعث افزايش مقاومت به خوردگي حفره اي شود.

تحت نظارت وف بومی