For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

انتقال مطالب علمی-فنی

درس اجباری برای دانشجویان رشته مهندسی مواد و متالورژی

کد درس: 1110405

تعداد واحد: 1

پیش نیازها: 

.

سیاست نمره دهی: 

تکالیف (10 نمره) + آزمون پایان ترم (10 نمره)

 

در صورت نیاز، برای باز کردن فایل های بارگزاری شده در این صفحه از رمز اعلام شده در کلاس استفاده کنید.

در صورتی که هر یک از فایل ها به درستی دانلود نشد، ابتدا با کلیک راست آن را در یک پوشه، روی کامپیوتر خود ذخیره و سپس باز کنید.

زمان بندی کلاس: 

یک شنبه ساعت 8-9 صبح

امتحان پایان ترم: 1403/4/12 صبح

Term: 
1402-2
Grade: 
Undergraduate

تحت نظارت وف ایرانی